1. Bevezetés

  1. Jelen Általános Szerző­dési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a Full Moon Hostel – (1055 Budapest Szent István krt. 11.) –  a Hostelt működtető cég a Full Moon Hostel Kft. – a továbbiakban: Szolgáltató  – (1055 Budapest Szent István krt. 11.)  – elszállásolási megállapodást köt Vendégeivel. (A továbbiakban: Szerződés)

  2. Tekintettel arra, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:78. § 1. bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, Szolgáltató kinyilvánítja, hogy felhívja Vendégei figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek linkje hozzáférhető a http://www.fullmoonhostel.com weboldalon és a Hostel recepcióján. Szóbeli Ajánlat esetén a Vendég az Ajánlat elfogadásával kijelenti, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételeket megismerte, megértette, elfogadta, továbbá az Ajánlat elfogadásával a szolgáltatási szerződés és az általános szerződési feltételek rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.

  3. A 2. pontnak megfelelően, a jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik mindazon 2. fejezetben meghatározott Szálláshely-szolgáltatás és/vagy ahhoz kapcsoló Kiegészítő Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésnek (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés), amelyet a Szolgáltató a Vendéggel (vagy a Költségviselővel) a 2. fejezet szerinti Szolgáltatás tárgyában a 8. fejezet szabályai szerint köt.

 2. Fogalom meghatározások

  1. Az ÁSZF-ben (és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben) használt kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

  2. Szolgáltató: Full Moon Hostel Kft. (Székhely: 1055 Budapest Szent István krt. 11.)

  3. Vendég: a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, aki nem tartozik a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy fogalma alá.

  4. Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek): a Vendéggel együtt érkező és a Szobában a Vendéggel együtt ott tartózkodó személy(ek), aki(k) a Vendéggel együtt a Szálláshely-szolgáltatást és/vagy a Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t igénybe veszi(k). Amennyiben az ÁSZF a Vendégre utal, vagy a Vendégre hivatkozik, a Vendég alatt a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(eke)t is érteni kell, kivéve, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, vagy az ÁSZF-ből más nem következik.

  5. Költségviselő: az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatót megillető Ellenértéket a Szolgáltató számára megfizeti. Költségviselő lehet a Vendég, a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy vagy harmadik személy is. Amennyiben az ÁSZF külön nem említi, a Vendég alatt a Költségviselőt is érteni kell.

  6. Ellenérték vagy Ár: az adott Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatót megillető, pénzben kifejezett díj, amelynek megfizetésére köteles a Vendég vagy a Költségviselő.

  7. Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett http://www.fullmoonhostel.com weboldal.

  8. Szálláshely-szolgáltatás: nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása a Hostelben, valamint ezzel közvetlenül összefüggő egyéb szolgáltatások – reggeli étkezés biztosítása – nyújtása.

  9. Kiegészítő Szolgáltatás: A Szálláshely-szolgáltatáson túlmenően a Szolgáltató által a Vendégei részére nyújtott egyéb szolgáltatás, melyet a Szolgáltató a Vendégek részére ajánl vagy biztosít. A Vendégek által egy adott időszakban igénybe vehető, különböző fajtájú Kiegészítő Szolgáltatások körét a Szolgáltató a weboldalon teszi közzé.

  10. Szolgáltatás: a Felek megegyezése alapján a Szolgáltatási Szerződésben megnevezett Szálláshely-szolgáltatás és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó Kiegészítő Szolgáltatás(ok) összefoglaló megnevezése.

  11. Szolgáltatási Szerződés: a Szerződő felek között létrejövő megállapodás, amelynek tárgya a Szolgáltatás.

  12. Szerződő Felek: a Szolgáltatási Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek alanyai, egyfelől a Szolgáltató, másfelől a Vendég vagy a Költségviselő.

  13. Hostel: a 1055 Budapest, Szent István krt. 11. szám alatt található Full Moon Hostel, amelynek üzemeltetője a Szolgáltató.

  14. Szoba: a Hostelben kialakított kettő, három, négy, hat vagy nyolc ágyas lakórész a hozzá tartozó higiéniai helyiségekkel.

  15. Kiegészítő Szabályzatok: a Szolgáltató weboldalán fellelhető Házirend, Adatkezelési tájékoztató és a Tűzvédelmi szabályzat

  16. Hitelkártya garancia: Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének biztosítására kérheti a Vendég vagy a Költségviselő nevére kiállított bankkártya vagy hitelkártya következő adatait: hitelkártya vagy bankkártya típusa, száma, érvényességi ideje, jogosult neve, American Express kártya esetében a CVV kód. Az adatok kezelésére a Szolgáltató Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

 3. Irányadó jogszabályok

  1. Az ÁSZF-ben és/vagy a Szolgáltatási Szerződésben külön nevesített, vagy nem nevesített, de a Szolgáltató és a Vendég egymás közötti jogviszonyát rendező jogszabályok nem kizárólagos felsorolása a következő:

a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

b) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.),

c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgáltatási tv.),

d) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi tv.),

e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó tv.),

f) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),

g) a helyi adókról szól 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.),

h) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szálláshely- szolgáltatási Korm. rendelet).

 1. Az ÁSZF hatálya

  1. A jelen ÁSZF-t a Szolgáltató 2019. július hó 1. napján teszi közzé a Weboldalon.

  2. Az ÁSZF – és annak jövőbeli módosításai – a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba és annak rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően létrejött Szolgáltatási Szerződésre.

  3. Az ÁSZF eltérő rendelkezés hiányában a Weboldalon történt közzétételét megelőzően létrejött Szolgáltatási Szerződésre nem alkalmazható.

  4. Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed minden Szolgáltatási Szerződésre, kivéve azon Szolgáltatási Szerződéseket, amelyek kifejezetten kinyilvánítják, hogy az ÁSZF rendelkezései nem vagy csak részben alkalmazhatóak.

  5. Jelen ÁSZF személyi hatálya a Szerződő Felekre terjed ki.

 2. A Szolgáltatási Szerződés létrejötte

  1. A Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltató és a Vendég vagy a Költségviselő között írásbeli formában jöhet létre.

  2. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét írásbeli megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

  3. A Szolgáltatási Szerződés kizárólag a Vendég szóban vagy írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szolgáltatási Szerződésnek minősül.

  4. Az utcáról betérő vendégekkel a Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltató nyomtatott formában átadott ajánlatának a jelen ÁSZF, a Házirend és az Adatkezelési tájékoztatóval együttes elfogadásával és aláírásával lép életbe.

  5. Amennyiben a szerződő felek között esetlegesen vita alakul ki a Szolgáltatási Szerződés létrejötte, és/vagy annak tartalma, továbbá a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnése vonatkozásában, úgy a Szolgáltatási Szerződés létrejöttét, és/vagy annak tartalmát, valamint a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnését az a fél köteles igazolni és esetleges jogvita esetén bizonyítani, aki a Szolgáltatási Szerződés létrejöttére és/vagy annak meghatározott tartalmára, továbbá a Szolgáltatási Szerződés szerződésszerű teljesítéssel való vagy teljesítés nélküli megszűnésére hivatkozik.

 3. A Szolgáltatási Szerződés tartalma

  1. A Szolgáltatási Szerződés eltérő rendelkezés hiányában legalább tartalmazza:

a) a Szálláshely-szolgáltatás kezdő és záró időpontját, azaz az érkezés napját (a továbbiakban: Érkezés Napja) és a távozás napját (a továbbiakban: Távozás Napja),

b) a Vendég nevét,

c) a Vendég email címét vagy lakcímét

d) a Vendég telefonszámát,

e) a Vendéggel érkező és Együtt Ott Tartózkodó Személyek számát,

f) a foglalás és a lemondás feltételeit,

g) a Szálláshely-szolgáltatás részleteit, beleértve a kívánt Szoba típusát és az ellátás módját,

h) az Ellenérték összegét és a Vendég által kívánt megfizetési módot,

i) annak jelzését, ha vissza nem térítendő Ellenérték megfizetésről van szó,

j) amennyiben a Vendég és a Költségviselő személye nem azonos, úgy a Költségviselő (cég)nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá cég esetében a Költségviselő adószámát, azzal, hogy ebben az esetben a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződést a Költségviselővel köti meg

k) igényelt Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t.

  1. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés fent meghatározott minimális tartalma magából a Szolgáltatási Szerződésből egyértelműen nem derül ki, úgy a Szolgáltatási Szerződés tartalmát a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatónál a Szolgáltatási Szerződés megkötésének pillanatában hatályos és érvényes, a Szolgáltatási Szerződésre vonatkozó akciók, csomagajánlatok, kedvezmények szabályai kiegészítik.

  2. A Szolgáltatási Szerződés meghatározott időtartamra (Érkezés napja és a Távozás napja közötti időtartamra, beleértve e két napot is) szól.

  3. A Szolgáltatási Szerződés létrejöttével

a) a Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatási Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott Szálláshely-szolgáltatást és amennyiben ilyen(ek) a Szolgáltatási Szerződésben meghatározásra kerül(nek), úgy a Szolgáltatási Szerződés szerinti Kiegészítő Szolgáltatás(oka)t a Szolgáltatási Szerződés szerint nyújtja a Vendég és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) részére,

b) a Vendég

I. vállalja, hogy a Szolgáltatást a vele Együtt Ott Tartózkodó Személlyel együtt igénybe veszi,

II. a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) magatartásáért felelőséggel tartozik,

III. az igénybe vett Szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató részére határidőben megfizeti abban az esetben is, ha Költségviselő tőle különböző személy, de a Költségviselő határidőben nem teljesít.

  1. Szolgáltató és a Vendég kölcsönös és egybehangzó akaratuk alapján jogosultak a Szolgáltatási Szerződés tartalmát módosítani.

 1. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése

  1. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik annak szerződésszerű teljesítésével. A szerződő felek jogosultak továbbá Szolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban megszűntetni.

  2. A Szolgáltatási Szerződés egyoldalú rendes felmondás útján nem szüntethető meg.

  3. A Vendég jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszűntetni, abban a nem várt esetben, amennyiben

a) a Vendég (és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) részére a Szolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatást a Szolgáltató a szerződés rendelkezéseit súlyosan sértő módon nyújtja és a szerződésszerű állapotot a Szolgáltató felhívás ellenére sem biztosítja,

b) a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy vagy más Vendég a Vendéggel (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személlyel) szemben a Szállodában való békés tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttélés követelményeivel nyilvánvalóan ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt a Szolgáltató felszólítás ellenére sem orvosolja,

c) a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy vagy más Vendég olyan fertőző betegségben szenved, amely a Vendég (és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) egészségét veszélyezteti

azzal, hogy az a/ és a b/ alpont szerinti esetben az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felhívásnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Vendégtől a Szerződés fenntartása nem elvárható.

  1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján megszűntetni, abban

a nem várt esetben, amennyiben

a) a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) a Visszaigazolt számtól nagyobb létszámban kívánja a Szolgáltatást igénybe venni, és az ehhez szükséges szobaszám vagy szobatípus nem elérhető,

b) a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) olyan speciális igényt fogalmazott meg a Szolgáltatóval szemben az érkezéskor vagy az érkezést követően, amelyet az ajánlattételi felhívásban kellett volna jeleznie, és amelynek teljesítése olyan számottevő költséget róna a Szolgáltatóra, vagy a teljesítés a mindenkor hatályos jogszabályokba vagy az általános szerződési feltételekbe ütközne, hogy így tőle a Szolgáltatási Szerződés teljesítése nem elvárható,

c) a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) a Szállodát – beleértve a Szobát is - rongálja, és/vagy rendeltetésével ellentétesen használja és azzal felszólítása ellenére sem hagy fel,

d) a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) a Szolgáltató biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, a Szállodában tartózkodó más Vendégekkel, vagy egyébként a Szállodában tartózkodó egyéb személyekkel szemben a békés ott tartózkodással és a nyugodt pihenéssel, vagy az emberi együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást tanúsít és azt felszólítása ellenére sem hagyja abba,

e) a Vendég bűncselekményt valósít meg,

f) a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) olyan fertőző betegségben szenved, ami a b./ alpontban meghatározott személyi kör egészségét veszélyezteti azzal, hogy az a./ és a b./ alpont szerinti esetben az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felhívásnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a Szolgáltatótól a Szerződés fenntartása nem elvárható.

  1. A rendkívüli felmondás bármely fent meghatározott esetében, a rendkívüli felmondással egyidejűleg beáll Vendég Ellenérték fizetési kötelezettsége.

  2. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződést rendkívüli felmondással a Szolgáltató mondta fel a Vendégnek felróható okból, a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés szerinti teljes Ellenérték összegére igényt tarthat, de mérlegelési jogkörében eljárva ettől részben vagy egészben eltekinthet.

  3. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződést rendkívüli felmondással a Vendég mondta fel a Szolgáltatónak felróható okból, úgy a már igénybe vett Szolgáltatások Ellenértékét a Szolgáltató részére köteles megfizetni, a még igénybe nem vett Szolgáltatások Ellenértékét a Vendég azonban nem köteles megfizetni. Amennyiben Vendég a még igénybe nem vett Szolgáltatások Ellenértékét már megfizette, úgy az számára – a megfizetés módjával azonos módon – visszajár.

  4. Jelen szabályozás nem érinti a Szolgáltató vagy a Vendég jelen ÁSZF és jogszabályok szerint történő kártérítés fizetési kötelezettségét.

  5. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a Vendég halálával is.

  6. Amennyiben a felek közötti Szolgáltatási Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik azzal, hogy a Felek egymással szemben a Szolgáltatási Szerződéssel összefüggésben megtérítési igényt nem érvényesíthetnek.

  7. A „vis major” olyan ok, vagy körülmény (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett egyik fél sem bír ellenőrzéssel, ezért Szerződő Felek mentesülnek a Szolgáltatási Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Szolgáltató és Vendég (Költségviselő) egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 1. A Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF viszonya

  1. A Szolgáltatási Szerződés létrejöttével az ÁSZF rendelkezései is érvényesek és kötik a szerződő feleket.

  2. A mindenkori ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés tartalmát szükség esetén kitölti, rendelkezéseit kiegészíti, értelmezi, magyarázza.

  3. Amennyiben a szerződő felek a Szolgáltatási Szerződésben vagy az egyéb megállapodásukban a mindenkori ÁSZF-től kölcsönös akarattal eltérnek, úgy a Felek a Szolgáltatási Szerződésben vagy az egyéb megállapodásukban foglaltakat tekintik irányadónak.

 2. Általános rendelkezések

  1. A mindenkori ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég vagy Költségviselő között létrejövő jogviszony általános feltételeit magyarázza, részletezi és tartalmazza.

  2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki a külön megállapodások, így például egyéb szerződések megkötését a Vendéggel.

  3. Az ÁSZF ugyancsak nem zárja ki annak lehetőségét, hogy Szolgáltató utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, vagy más harmadik személyekkel, az adott ügylet típusának megfelelő tartalommal és feltételekkel szerződést kössön.

  4. Fentieknek megfelelően a Szolgáltató csoportos szálláshely-szolgáltatás nyújtására irányuló igény esetén, az ÁSZF szabályaitól eltérve, jogosult a Szolgáltatási Szerződés létrehozását előleg megfizetéséhez, mint feltételhez kötni, továbbá alapvetően is jogosult arra, hogy csoportos Szálláshely-szolgáltatási igény felmerülése esetén – az igény jellegétől is függően – az ÁSZF-től eltérő szerződési feltételeket határozzon meg.

  5. Szolgáltató a Szolgáltatást a Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF szerint, a Hostel besorolásának megfelelő színvonalon, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint és a Szolgáltatótól elvárható legmagasabb szakmai színvonalon nyújtja.

  6. A Szálláshely-szolgáltatásnak a Kiegészítő Szolgáltatások nem képezik a részét, így azokra a Vendég az általános Szálláshely-szolgáltatás részeként igényt nem formálhat. Ennek megfelelően amennyiben valamely szolgáltatás (pl. reggeli, fürdőbelépő) egy adott fajtájú Szálláshely-szolgáltatással közvetlenül összefüggő és ezért annak részét képező szolgáltatásnak minősül, az nem jelenti szükségképpen azt, hogy ugyanezen szolgáltatás egy másik fajtájú Szálláshely-szolgáltatásnak is a részét képezné, ezért azt utóbbi esetben a Vendég a Szolgáltatóval létrejött megállapodása esetén csak Kiegészítő Szolgáltatásként tudja igénybe venni.

  7. A Szolgáltató az aktuális, különböző fajtájú Szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatásait és ajánlatait, azok tartalmának meghatározása mellett, Weblapján teszi közzé.

  8. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében a Hostel zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is) és zárt közösségi területein tilos a dohányzás. Dohányozni a 4. emelet kivételével minden emeleten a kültéri körfolyosón erre kijelölt helyen lehet. A 4. emeleten a Vendégek számára a dohányzás tilos. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a Hostel elhelyezte. A Hostel alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a Hostel területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A Vendég, illetve a Hostel területén tartózkodó valamennyi személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a Hostel területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Hostel üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató a 10.11 pont alapján kötelező takarítási szolgáltatási díjat számít fel a Vendéggel szemben.

 3. A Vendég jogai és kötelezettségei

  1. A mindenkor hatályos ÁSZF, valamint a Szolgáltatási Szerződés, a vonatkozó jogszabályok és a Szolgáltató weboldalán fellelhető további szabályzatok meghatározzák a Szolgáltató és a Vendég jogait, valamint kötelezettségeit. Ezért az alábbi felsorolás nem tekinthető taxatív, csak példálózó, külön kiemelt és nevesített felsorolásnak.

  2. A Kiegészítő szabályzatok előírásait a Vendég a Szolgáltatási Szerződés megkötésével magára nézve kötelező érvénnyel elismeri, és azokat köteles betartani.

  3. A Szolgáltatási Szerződés értelmében a Vendég (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) jogosult a megrendelt Szoba, valamint a Hostel közösségi tereinek rendeltetésszerű használatára, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

  4. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a Hostelben való tartózkodás időtartama alatt. A Vendég panasztételi joga a Hostelből való elutazását követően megszűnik.

  5. A Vendég/Költségviselő köteles a Szolgáltatási Szerződésben megrendelt Szolgáltatások Ellenértékét a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

  6. A Vendég gondoskodni köteles arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Hostel bármely helységében.

  7. A Vendég köteles a Szolgáltatót az ajánlattételi felhívásakor értesíteni minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatások igénybevételét befolyásolhatja, így különösen, de nem kizárólagosan a következőkről:

a) háziállat beviteli igény

b) súlyos fertőzőbeteg státusz

c) egyéni étkezési igény (cukorbetegség, allergia, vegetáriánus, stb.) stb.

  1. A Vendég tartózkodni köteles minden olyan cselekménytől, amely a Hostelben való békés tartózkodással és az emberi együttélés követelményeivel nyilvánvalóan ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás, vagy bűncselekmény.

  2. A Vendég külön térítés ellenében jogosult a Hostelbe kistestű háziállatot bevinni, amely a Szobában a Vendég felügyeletével tartható. A Vendég és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy fejenként egy kistestű háziállat bevitelére jogosult. A háziállat méretétől függően a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a háziállat fogadását visszautasítsa. Kisállattal a Vendég közös helyiségeket a Szobák megközelítésére használhatja, egyéb helyiségek (pl. étterem) a háziállattal nem látogathatók. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért. Vakvezető kutyákakkor is megengedettek, ha nem kistestűek.

  3. A Vendég a Szoba nem rendeltetésszerű, ÁSZF-be vagy bármely Kiegészítő Szabályzatba ütköző használata esetén köteles a kötelező takarítási szolgáltatást igénybe venni, és annak ellenértékét megfizetni.

  4. Abban az esetben ha a Vendég(ek) vagy az Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szobában dohányzik/dohányoznak, vagy a Szobában a Szálláshely-szolgáltatással össze nem egyeztethető olyan tevékenységet végez(nek), amely a szobatakarítás szokásos mértékét jelentősen meghaladja, a Szolgáltató jogosult külön díjat felszámítani.

  5. Abban az esetben, ha a Vendég (és a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)) a Szobát határidőben nem hagyjá(k) el, úgy a Szolgáltató a Vendéggel szemben a Szoba további használatért díjat (a továbbiakban: Többlet Használati Díj) jogosult érvényesíteni, amelynek mértékét a Szolgáltató a Weboldalon és a recepción teszi közzé. A Többlet Használati Díjat, amennyiben annak fizetési kötelezettsége merül fel, az Ellenérték részeként köteles a Vendég a Szolgáltató részére megfizetni.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

  1. A Szolgáltató jogosult a Vendég ajánlattételi felhívását elutasítani, ha a Vendég számára a kért Szolgáltatást vélhetően nem tudja teljesíteni.

  2. A Szolgáltatót a Szolgáltatásból fakadó, valamint ahhoz kapcsolódó Ellenértékre vonatkozó követelése biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Hostelbe magával vitt.

  3. A Szolgáltató jogosult a Vendéget (és a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személyt) rendre utasítani, szükség esetén vele szemben rendőri vagy egyéb intézkedést kérni.

  4. A Szolgáltató köteles a Vendéget értesíteni arról, hogy ha a Szállodában olyan esemény történik a Vendég ott tartózkodásának időszakában, amely a Vendég valamely Szolgáltatás-igénybevételi lehetőségét befolyásolhatja, korlátozhatja.

  5. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatási Szerződés és a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint a Kiegészítő szabályzatok rendelkezéseit betartani, és a Vendég érdekeit és jogait messzemenően képviselni és elősegíteni.

  6. A Szolgáltató köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely a Szolgáltatás zavartalan nyújtásához szükséges.

 2. Elhelyezési garancia

  1. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződésben szereplő Szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

  2. A Szolgáltató köteles:

a) a Szolgáltatási Szerződésben szereplő Szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani, melynek valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli, és

b) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

  1. A Szoba minőségére irányuló megalapozott vendégpanasz esetén a Szolgáltató köteles a Vendéget másik Szobába költöztetni a Szolgáltatási Szerződés szerinti Ellenérték módosítása nélkül. Amennyiben Szolgáltató a Vendéget saját másik Szobába költöztetni nem tudja, úgy a 12.1-2. pontok szerint köteles eljárni.

  2. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel nem élhet.

 1. Lemondási feltételek

  1. Amennyiben a Szolgáltató Ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a Vendég a Szolgáltatástól jogszerűen legkésőbb a Szolgáltatási Szerződés szerinti érkezési napot megelőző huszonnégy órával állhat el.

  2. A fenti időpontot követően a Vendég a Szolgáltatástól jogszerűen nem állhat el, elállás esetén kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke az első éjszaka szállásdíjának megfelelő összeg.

 2. A Szobák elfoglalása és a távozás

  1. Vendég és a vele érkező Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szolgáltatásnak megfelelő Szobát az Érkezés Napján 15.00 órától jogosultak elfoglalni (check-in) és a Távozás Napján legkésőbb 11.30 óráig kötelesek elhagyni (check-out).

  2. Nem nagykorú személy kizárólag nagykorú Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személyként veheti igénybe a Szolgáltató Szolgáltatásait, így kizárólag nagykorú Vendéggel együtt jogosult elfoglalni a Szobát.

  3. A Vendég(ek) és a vele érkező Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szoba elfoglalása előtt kötelesek a Hostel recepcióján regisztrálni, és ennek során valamely érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolványukat – elsődlegesen személyazonosító igazolványukat, útlevelüket vagy vezetői engedélyüket – a Hostel regisztrációt végző alkalmazottjának felmutatni.

  4. Abban a nem várt esetben, ha a Vendég vagy a vele érkező Együtt Ott Tartózkodó Személy a 14.3. szerinti személyazonosításához a bejelentkezés során nem járul hozzá, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vendég jogellenesen állt el a Szolgáltatástól, ezért a 13.2. pontban meghatározott kötbér fizetésére köteles.

  5. A regisztrációt követően a Vendég a Szobába való bejutást lehetővé tevő mágneskártyát kap, melyért annak átvételekor 10.000,- forint kauciót köteles fizetni. A Vendég a kauciót a Szolgáltatási Szerződés szerinti Távozás napján visszakapja, ha a mágneskártyát a recepción leadta, és a Szobában kárt nem okozott.

  6. Ha a Vendég (és a vele érkező Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)) a Szolgáltatásnak megfelelő Szobát az Érkezés Napján 15.00 óra előtt kívánja (kívánják) elfoglalni, erre vonatkozó igényének jelzését követően – amennyiben a Hostel lehetőségei engedik – annak a Szolgáltatási Szerződésben való külön feltüntetése mellett van lehetőség. A Szolgáltató minden erre irányuló kérelmet külön, egyedi szempontok szerint bírál el, és esetlegesen megadott engedélye kizárólag az adott Szolgáltatási Szerződésre vonatkozik.

  7. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta, a Távozás napja előtt véglegesen elhagyja a Szobát, a Szolgáltató a Szolgáltatás teljes Ellenértékére jogosult.

  8. A lejárati idő, tehát a Távozás napja előtt megüresedett Szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 3. Hosszabbítás

  1. A Szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített Szolgáltatás díjának megtérítését.

  2. A Szolgáltatás igénybevételének meghosszabbítását a Vendég a Hostel recepciójának legkésőbb a Távozás Napját megelőző nap 12 óráig köteles bejelenteni.

  3. A meghosszabbítási igény teljesítésére vonatkozóan a Szolgáltatónak nincsen kötelezettsége. Szolgáltató a meghosszabbítást a Hostel telítettségétől teszi függővé.

  4. Meghosszabbítás esetén a Szobára és a meghosszabbítani kívánt Szolgáltatásra a Távozás Napján érvényes elérhető legjobb Ár vonatkozik. A Szolgáltató méltányosságból ettől a szabálytól a Vendég előnyére eltérhet.

 4. Szolgáltatás igénybevételének elmulasztása

  1. Az előzetes jelzés nélkül meg nem érkezett Vendég esetében, amennyiben a Szolgáltatás igénybevételét hitelkártya-garanciával, vagy más, Szolgáltatási Szerződésben foglalt módon nem biztosította, úgy Ellenérték fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

  2. Előzetes jelzés nélkül meg nem érkezett Vendég esetében, amennyiben a Vendég a Szolgáltatás igénybevételét hitelkártya-garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, úgy a Vendég által elfogadott Ajánlatban szereplő teljes Ellenérték mindenféle kedvezmény nélküli összege kerül felszámításra, a foglalással érintett szoba teljes időre történő rendelkezésre tartása mellett. Amennyiben a Vendég a Szolgáltatás igénybevételét a foglalás kezdő időpontját követően kezdi meg, a Szolgáltatást késedelmesen igénybe vevő Vendég a Szolgáltatás igénybe venni elmulasztott részére vonatkozó követeléssel Szolgáltató felé nem élhet.

  3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött Ajánlatainak megrendelése, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szolgáltatási Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

 5. A Vendég betegsége, halála

  1. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég (és/vagy Együtt Ott Tartózkodó Személy) megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

  2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tarthat igényt a beteg/elhunyt Vendég hozzátartozója, örököse, vagy a Költségviselő részéről az esetleges orvosi és eljárási költségek és a betegség/haláleset kapcsán a Szobában vagy a Hostelben, a berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk, valamint a holttest elszállítása tekintetében.

  3. A Szolgáltató az elhunyt Vendég által az elhalálozást megelőzően igénybe vett Szolgáltatások ellenértékére méltányossági okból nem tart igényt, 100.000,- forint értékhatárig. Abban az esetben, ha az Ellenérték meghaladja a 100.000,- forintot, az említett összeghatár feletti Ellenértékrészre a Szolgáltató – az elhunyt örököseitől – igényt tart.

 6. A Szolgáltatás Ellenértéke és annak megfizetése

  1. A Vendég vagy a Költségviselő a Szolgáltatás Ellenértékét

a) előre utalással,

b) a helyszínen készpénzzel,

c) bankkártyával, vagy

d) ezek kombinálása útján jogosult és egyben köteles, legkésőbb a Távozás Napján kiegyenlíteni.

  1. A Szolgáltató által elfogadott bankkártya típusokat a Szolgáltató a weboldalon és a Hostel recepcióján teszi közzé.

  2. A Vendég jogosult az Ellenértéket, vagy annak egy részét a Szolgáltatónak a Weblapon megnevezett valuták bármelyikében is megfizetni azzal, hogy ebben az esetben a Hostel recepcióján a fizetés napján közzétett és a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott átváltási árfolyam az irányadó a magyar forintban kifejezett Ellenérték valutára való átváltása során. Az Ellenérték egyéb külföldi pénznemben való Vendég általi teljesítése a Felek megállapodásának a függvénye.

  3. Az Ellenérték három részből áll:

a) Szálláshely-szolgáltatás ellenértéke

b) Kiegészítő szolgáltatás ellenértéke

c) Adók (ÁFA és idegenforgalmi adó) összege

  1. A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének biztosítására kérhet hitelkártya-garanciát, amelynek során a megrendelt és Visszaigazolt Szolgáltatás teljes Ellenértékét vagy annak egy részét a Szolgáltató a bankkártyán vagy a hitelkártyán zárolja a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései szerint.

  2. A hitelkártya-garancia esetében Szolgáltató jogosult arra, hogy a megadott hitel- vagy bankkártya érvényességét úgy ellenőrizze, hogy a kártyán keresztül elérhető bankszámlára beterhel 1000,- forintot vagy 1,- eurót, majd a terhelést azonnal feloldja, a számlát eredeti állapotába visszaállítva.

  3. A Szolgáltató az Ajánlatban meghatározza a Szolgáltatásra vonatkozó Ellenértéket, valamint az ajánlattételkor érvényes, törvény által előírt adótartalmakat. A Szolgáltató a Vendég által elfogadott Ajánlatban meghatározott Ellenértékhez kötve van, azt nem változtathatja meg.

  4. Kivételt képez a 18.7. pont rendelkezései alól, hogy a Szolgáltató az ajánlattételkor hatályos adó és/vagy illetéktörvény utóbbi, a fizetés napját megelőző módosítása miatt bekövetkező többlet terheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Vendégre, vagy a Költségviselőre. Abban az esetben, ha az ajánlattételt követő törvénymódosítás a fizetés napján kedvezőbb adóterhet ró a Vendégre vagy Költségviselőre, úgy azt a Szolgáltató köteles a Vendég vagy a Költségviselő irányába érvényesíteni.

  5. A mindenkor aktuális Árakat, kedvezményeket, akciókat, csomag-ajánlatokat, és egyéb Ajánlatokat a Szolgáltató a Hostel Weboldalán hirdeti meg.

  6. A Szolgáltató a meghirdetett Árait előzetes bejelentés nélkül, bármikor szabadon változtathatja.

  7. A Szolgáltatások és Kiegészítő Szolgáltatások mindenkor aktuális Árai a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan részeinek, mellékleteinek tekintendők és az azzal együtt értelmezendők.

  8. A Szolgáltató az őt megillető Ellenértékről a hatályos jogszabályok előírásai szerint számlá(ka)t köteles kiállítani.

 1. Panaszkezelés

  1. A Vendég vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek) a Szálláshely-szolgáltatás ideje alatt felmerülő, a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az adott Szolgáltatás minőségére vagy elmaradására, a Szoba minőségére, tárgyaira valamint a Hostel minőségére vonatkozó esetleges panaszát (a továbbiakban: Panasz) a recepción legkésőbb a Távozás Napján szóban, vagy írásban a Panaszkönyvben közölheti a Szolgáltatóval.

  2. A Szolgáltató a Panaszt a Fogyasztóvédelmi tv. rendelkezései alapján köteles kezelni, megvizsgálni és megválaszolni.

 2. Kártérítési felelősség

  1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a Hostelen belül, a Szolgáltató munkavállalói vagy a Szolgáltató érdekében eljáró személy(ek) hibájából következett be.

  2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató munkavállalóinak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

  3. A Szolgáltató csak abban az esetben felelős azért a kárért, amelyet a Vendég dolgainak eltűnése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, ha a kárt ért dolgot a Vendég a Hostel – annak recepcióján található – központi széfjében elhelyezte.

  4. A Szolgáltató felelőssége kizárt, ha bizonyítja, hogy az ilyen, központi széfben elhelyezett dologban bekövetkező kárt a Hostel alkalmazottainak és egyéb Vendégeinek körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy a Vendég maga okozta.

  5. A Szolgáltató jogosult a Hostelben olyan helyiségeket meghatározni, ahova a Vendég (és/vagy vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) nem jogosult belépni. Az ezeken a helyeken bekövetkezett esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokat ugyanis olyan károknak kell tekinteni, amit a Vendég (és/vagy a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy) maga okozott.

  6. A Hostel esetleges hiányosságaiból eredő kárért való felelősség a Szolgáltatót akkor terheli – feltéve, hogy azt nem a szerződésen kívül vagy a szerződésszegéssel okozott kár szabályai szerint kell megítélni –, ha a karbantartásra vonatkozó szabályokat a Szolgáltató megsértette és/vagy a karbantartás során a károk megelőzése érdekében a Szolgáltató nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A karbantartásra vonatkozó szabályok betartását és azt, hogy a karbantartás során a károk megelőzése érdekében a Szolgáltató úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, a Szolgáltató köteles kétség esetén bizonyítani. A Szolgáltató szerződésen kívüli vagy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségére a Ptk. szabályai irányadóak.

  7. A Szolgáltatót terhelő kártérítés mértéke a kár összegével megegyező összeg, de legfeljebb az egynapi Szoba Ár összegének az ötvenszerese.

  8. A Vendég az őt ért kárt az észlelését követően haladéktalanul köteles jelenteni a Szolgáltatónak, és minden szükséges adatot a Hostel rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, és esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

  9. A Vendég felelősséggel tartozik mindazon károkért, amelyeket a Vendég a Szolgáltatónak vagy egyéb harmadik személynek okoz, függetlenül attól, hogy a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

  10. Abban az esetben, ha a Vendég végleges távozása után derül fény arra, hogy a Vendég kétséget kizáróan a Szolgáltatónak, más Vendégnek, vagy harmadik személynek vagyoni kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a kárösszeget a Vendéggel szemben érvényesíteni, akár a bank/hitelkártyájának terhére is. Ebben az esetben a kétséget kizáró bizonyítékokat – beleértve az esetleges kamerafelvételt is – a Szolgáltató köteles eredeti állapotban 3 évig megőrizni és szükség esetén az eljáró hatóság rendelkezésére bocsátani.

  11. Abban az esetben, ha a Vendég végleges távozása után valószínűsíthető, hogy a Vendég a Szolgáltatónak, más Vendégnek, vagy harmadik személynek vagyoni kárt okozott, úgy Szolgáltató köteles rendőrségi eljárást kezdeményezni a Vendéggel szemben a tényállás tisztázása érdekében és köteles minden birtokában levő bizonyítékot átadni az eljáró hatóság részére.

  12. A Vendég által okozott vagyoni kár mértékét a Szolgáltató a recepción közzétett Kártérítési díjlista alapján állapítja meg, melyet a Vendég jelen ÁSZF aláírásával magára nézve kötelezően elfogad, annak értékeit nem vitatja.

  13. Amennyiben a Kártérítési díjlista alapján a kár mértéke nem állapítható meg, a Szolgáltató saját mérlegelési körében maga állapítja meg annak összegét. Ha a Hostelben tartózkodó Vendég az általa okozott kár mértékét vitatja, úgy a kárösszeget megállapító munkavállaló feletteséhez fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a Vendég továbbra sem fogadja el a megállapított kár mértékét, úgy a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti jogi lépéseket tehet.

  14. A Szolgáltató a Vendég távozását megelőzően jogosult a Szoba állapotának ellenőrzésére. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a Vendég kártérítési felelőssége a Kártérítési díjlista alapján, vagy azon kívül mérlegeléssel megállapított összegben fennáll, a kárösszeget a kijelentkezést megelőzően kiszámlázza a Vendégnek. A Vendég által okozott kár a Szolgáltatási Szerződés vonatkozásában a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Ellenértéknek minősül, melynek Szolgáltató ekként jogosult érvényt szerezni.

  15. A 20. pont értelmezésében a Vendég alatt a vele Együtt Ott Tartózkodó Személy(eke)t, továbbá a Szállodába bevitt háziállatát is érteni kell.

 3. Adatkezelés és titoktartás

  1. Az adatkezelésre a Szolgáltatónál mindenkor hatályos, az ÁSZF-től formailag különálló Adatkezelési Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

  2. Szolgáltató kijelenti, hogy a Vendég és/vagy a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személyekkel kapcsolatban tudomására jutott minden információt és adatot bizalmas adatként kezel és titoktartási kötelezettsége a tudomásszerzéstől számított 10 évig fennáll. Az adatok védelmét egyebekben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerinti működés körében látja el.

 4. Egyéb rendelkezések

  1. Amennyiben a jelen ÁSZF a Szolgáltatóra jogot vagy kötelezettséget ruház, úgy annak jogosultja, gyakorlója vagy a kötelezettség teljesítője elsősorban a Szolgáltató legalább középvezetői pozíciót betöltő munkavállalója, és csak másodsorban a Szolgáltató ügyvezetője.

  2. Az ilyen munkakört betöltő munkavállaló köteles az adott ügy körülményeinek részletes felderítésére és ez alapján történő joggyakorlásra, kötelezettség teljesítésre.

  3. Amennyiben a Vendég vagy a Vele Együtt Ott Tartózkodó Személy az említett munkavállaló döntésével nem ért egyet, úgy a Vendég a munkavállaló feletteséhez fordulhat panaszával a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezései szerint, kivéve ha a panasz rendezésével kapcsolatban a mindenkor hatályos ÁSZF külön szabályokat állapít meg.

  4. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltatóval a Szolgáltatást igénybe vevő személyek Vendégként jogosulti oldalon együtt hozzák létre, úgy a létrejött Szerződés tekintetében e Vendégek egyetemleges kötelezettnek minősülnek.

  5. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés és/vagy az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF egyes rendelkezései bármely okból egészében vagy részben érvénytelenné válnak, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben értelmezés vagy kiegészítés útján olyan szabályozást kell találni, amely az érvénytelen rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás elérésére alkalmas.

  6. A Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF egyes rendelkezéseit, mellékleteit, függetlenül attól, hogy azok hol kerültek elhelyezésre vagy közlésre, a szerződő felek megállapodása részeként és a tényleges tartalmuknak megfelelően kell a szerződő feleknek megítélniük és alkalmazniuk.

  7. A Szolgáltató a különböző fajtájú Szálláshely-szolgáltatások és/vagy Kiegészítő Szolgáltatások nyújtására vonatkozó tájékoztatásokat, akciókat, csomag-ajánlatokat, Ajánlatokat és kedvezményeket, valamint a vonatkozó házirend(eke)t jogosult – az ÁSZF egyoldalú módosításával egyezően – bármikor és egyoldalúan módosítani, azzal, hogy ezen módosítások a már létrejött Szolgáltatási Szerződések tartalmát nem érinthetik.

  8. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek az időközben esetlegesen módosuló jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzatokkal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

  9. A Szerződő felek a Szolgáltatási szerződés és az ÁSZF alapján fennálló jogviszonyukban, az alapján kifejtett tevékenységük során kötelesek a másik fél jogait és érdekeit szem előtt tartva, a másik fél működését gátló, hátráltató magatartást mellőzve eljárni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatási Szerződés kapcsán felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

  10. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató tevékenységeire vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.Kelt Budapesten, 2019. július hó 1. napján

Full Moon Hostel Kft.